smutny90

233 teksty – auto­rem jest smut­ny90.

Rak

Zos­tałem wyg­na­ny z raju
bo miłość była moim niebem
Pod dachem czerwonym
Kochałem jak­by grzechem
Gdzie więc jest raj ?
Czy niebo było piekłem ?
Mój raj to Ty, ścieny żółte
Były mi powietrzem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 listopada 2016, 20:43

Po­magaj ludziom. Oni za­pomną, Bóg niekoniecznie. 

myśl dnia z 9 września 2016 roku
zebrała 14 fiszek • 7 września 2016, 20:46

Czar prysł

Czar prysł !
Wspólne śniada­nia, roz­mo­wy do rana
Spa­lanie się z miłości do Ciebie
"Kocha­nie" ! Miało być jak w niebie
Czar prysł !

Czar prysł !
Nóż wbi­ty w serce
Sam jes­tem w tej udręce
Nie wiem na­wet z kim śpisz
Ciiiiii uśnij serce
Czar prysł !

Czar prysł !
Cza­sem nie wiem kim jestem
Cza­sem nie wiem gdzie jesteś
Cza­sem pat­rzę na blizny
Na siebie, który byłem niewinny
Czar prysł ! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 marca 2016, 23:58

Let me (be myself)

Let me be my own
Let me laugh and breathe
Let me say "I want"
Let me walk and sit

Let the warm sun shi­ne
Let the small bir­ds sing
Let the flo­wers bloom
Let me eat and drink

Let your­self be good
Free from ha­te and grieve
Mo­men­ts are fugacious
Li­fe is just a dream 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 stycznia 2016, 13:20

S(pokoj)

W po­koju na pietrze
spi spo­koj, najswietszej
I cho­ciaz mu zy­cie ucieka
Nie tra­ci nic. Nie mys­li i czeka 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 grudnia 2015, 14:03

Ciało

Zos­tałem zdradzo­ny przez włas­ne ciało.
Na­wet ono nie wyt­rzy­mało ze mną do końca
dni, których już nikt mi nie od­da, je­sien­na słota.

A gdy­bym tak miał ciało in­ne, es­te­tycznie zwinne
pełniej­sze życia i pełne spełnienia, wolniejsze
kim byłbym piękniej­szy ? czy sobą jeszcze ?

Zos­tałem zdradzo­ny przez włas­ne ciało
nie lu­bię go za to, cho­ciaż ze mną zostało 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 14 października 2015, 21:41

Zyczenia

Cze­kalem do polnocy
ze­by ja­ko pier­wszy
zlo­zyc Ci zyczenia.
Chcialem powiedziec,
ze Cie kocham lecz utonalem
pod ster­ta grzecznos­ciowych laurek. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 września 2015, 00:06

* * *

Ktos tu kiedys byl
i zostal,
cho­ciaz poszedl dalej 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 lipca 2015, 22:31

Jes­teś dla mnie światłem wpa­dającym przez ok­no a ja dla Ciebie cieniem filara. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 czerwca 2015, 22:34

Słowo

Gej
Tyl­ko trzy li­tery, a ile emocji
niena­wiść, pogarda...
cza­sem może litość
ni­by tyl­ko słowo
a tak bar­dzo mocne,
że na­wet mor­derca powie:
po­win­ni za­gazo­wać ! 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 czerwca 2015, 22:59

smutny90

Śmierć jest tym samym co narodziny, misterium natury- Marek Aureliusz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

smutny90

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 września 2016, 11:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomagaj ludziom. Oni za­pomną, [...]

8 września 2016, 07:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomagaj ludziom. Oni za­pomną, [...]

7 września 2016, 21:22Cris sko­men­to­wał tek­st Pomagaj ludziom. Oni za­pomną, [...]

29 stycznia 2016, 14:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Let me (be my­self)

29 stycznia 2016, 13:20smutny90 do­dał no­wy tek­st Let me (be my­self)

28 grudnia 2015, 14:24Marek1410 sko­men­to­wał tek­st S(pokoj)

28 grudnia 2015, 14:03smutny90 do­dał no­wy tek­st S(pokoj)

14 października 2015, 22:29Cris sko­men­to­wał tek­st Ciało

14 października 2015, 21:41smutny90 do­dał no­wy tek­st Ciało

26 września 2015, 11:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zyczenia